V Spotkanie projektowe

W dniach 1-2 marca 2016 r. na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyło się V spotkanie merytoryczne konsorcjum realizującego projekt REMBIOFOR „Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, na podstawie umowy nr BIOSTRATEG1/267755/4/NCBR/2015. Wzięło w nim udział 29 przedstawicieli ośmiu instytucji: Instytutu Badawczego Leśnictwa, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu oraz Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie.

Spotkanie zainaugurował Dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie  prof. dr hab. inż. Stanisław Orzeł, który po serdecznym przywitaniu uczestników wspomniał o pierwszych badaniach z zakresu biomasy prowadzonych w Polsce przez prof. dr hab. Władysława Grodzińskiego.

Następnie kierownik Zakładu Biometrii i Produkcyjności Lasu dr hab. Jarosław Socha, prof. UR przedstawił zakres badań i prac rozwojowych prowadzonych przez swój Zakład.

Po słowie wstępu gospodarzy spotkania, głos zabrał kierownik projektu dr inż. Krzysztof Stereńczak z IBL, który na podstawie przygotowywanego raportu omówił dotychczasowy przebieg prac zrealizowany w roku 2015 przez Konsorcjum. W prezentacji zostały również zaprezentowane tzw. kamienie milowe dotyczące postępu prac dla kluczowych zadań realizowanych w ramach projektu.

W dalszej części spotkania prezentowano zagadnienia związane z różnymi pracami w projekcie. Dr inż. Andrzej Jagodziński z ID PAN w Kórniku przedstawił postęp prac z zakresu pozyskania biomasy drzewnej na wyznaczonych powierzchniach oraz prac laboratoryjnych realizowanych przez Konsorcjum. Dr Dariusz Ziółkowski z IGiK zaprezentował możliwości jakie daje modelowanie nadziemnej biomasy drzew z wykorzystaniem radarów. W kolejnej prezentacji dr inż. Zbigniew Karaszewski z ITD w Poznaniu przedstawił realizację zadań związanych z określaniem gęstości drewna. W ostatniej tego dnia prezentacji prof. dr hab. Stanisław Miścicki z SGGW wspólnie z dr inż. Krzysztofem Stereńczakiem z IBL zaprezentowali metody wykorzystania ALS w określaniu zasobności drzewostanów oraz warianty jej realizacji w projekcie.

W trakcie drugiego dnia spotkania uczestnicy podjęli dyskusję, której tematami przewodnimi były zagadnienia dotyczące specyfiki prowadzenia prac terenowych i laboratoryjnych. Podjęto również dyskusję dotyczącą zagadnień merytorycznych związanych z analizami teledetekcyjnymi oraz metodyką wyboru drzewostanów do pozyskania biomasy w 2016 roku. Ponad to omówiono zakres tematyczny planowanych publikacji.

Na koniec spotkania dr inż. Krzysztof Stereńczak ustalił wspólnie z konsorcjantami prace oraz dokładne terminy ich realizacji w drugim kwartale 2016 roku.

Brak możliwości komentowania.