Pozyskanie danych

Zadanie 1. Pozyskanie i przetworzenie danych terenowych oraz teledetekcyjnych.

Celem pozyskania danych teledetekcyjnych, zaprojektowanych prac terenowych i laboratoryjnych jest zebranie materiału empirycznego służącego do poznania stanu biomasy nadziemnej i retencji węgla w zróżnicowanych wiekowo drzewostanach złożonych z głównych gatunków lasotwórczych w Polsce.

Zaplanowano pozyskanie i pomiar łącznie 3 456 drzew modelowych reprezentujących osiem gatunków (sosna – Pinus sylvestris, świerk – Picea abies, jodła – Abies alba, modrzew – Larix decidua, dąb – Quercus robur, buk – Fagus sylvatica, brzoza – Betula pendula, olsza – Alnus glutinosa).

Pozyskane dane umożliwią opracowanie równań allometrycznych dla regionów oraz wskaźników akumulacji biomasy (Biomass Expansion Factor – BEF) służących do obliczania stanu biomasy i retencji węgla w nadziemnych częściach drzew i drzewostanów, z uwzględnieniem zmienności wynikającej z wieku drzewostanów oraz warunków siedliskowych ich wzrostu.

Ze względu na rozmieszczenie powierzchni badawczych na terenie całego kraju oraz dużą pracochłonność wykonania pomiarów terenowych, zbiór danych terenowych zaplanowany został dla partnerów mających ugruntowane doświadczenia w tym zakresie: Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (WL UP), Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym (IBL), Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (WL UR), Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (WL SGGW) oraz Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku (ID PAN).

W projekcie planowane jest pozyskanie danych z lotniczego skanowania laserowego, danych radarowych, danych z nadziemnego skanowania laserowego, zdjęć lotniczych oraz danych hiperspektralnych.

Brak możliwości komentowania.