Opracowanie wzorów allometrycznych oraz wskaźników akumulacji biomasy (BEF)

Zadanie 5. Opracowanie wzorów allometrycznych oraz wskaźników akumulacji biomasy (BEF) umożliwiających przeliczenie miąższości grubizny drzew na biomasę nadziemnej części drzew oraz wielkość związanego w nich węgla.

Głównym celem zadania jest opracowanie algorytmów pozwalających na przeliczenie aktualnej zasobności grubizny drzewostanu na ilość biomasy nadziemnej oraz ilość związanego w niej węgla. Celem pośrednim jest opracowanie równań allometrycznych dla gatunków drzew będących przedmiotem badań, umożliwiających obliczanie stanu biomasy i masy węgla w niej związanej dla pojedynczych drzew i drzewostanów. W dalszej kolejności opracowane zostaną przeliczniki umożliwiające transformację zapasu grubizny na biomasę i ilość związanego w biomasie drzew węgla z wykorzystaniem regionalnych wskaźników akumulacji biomasy (Biomass Expansion Factor, BEF), z uwzględnieniem zmienności wynikającej z wieku drzewostanów oraz warunków siedliskowych ich wzrostu.

Partnerzy z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (WL UP), Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym (IBL), Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (WL UR), Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (WL SGGW) oraz Instytut Dendrologii PAN w Kórniku (ID PAN) dostarczą dane służące do wyprowadzenia równań allometrycznych i regionalnych wskaźników akumulacji biomasy (BEF). Pracownicy naukowi każdego z zespołów będą uczestniczyć w opracowaniu algorytmów umożliwiających przeliczenie zapasu drzewostanu na masę związanego w nim węgla.

Brak możliwości komentowania.