Opracowanie metody inwentaryzacji zapasu biomasy

Zadanie 3. Opracowanie metody inwentaryzacji zapasu, biomasy i wybranych cech taksacyjnych drzewostanów na podstawie wybranych aktywnych metod teledetekcji.

Celem zadania jest opracowanie i praktyczne przetestowanie metody inwentaryzacji aktualnego stanu lasu z wykorzystaniem danych lotniczego skanowania laserowego (ALS) oraz opracowanie metod pozwalających na wykorzystanie danych ALS i danych radarowych w inwentaryzacji biomasy nadziemnej części drzew.

Istotnym zagadnieniem uzasadniającym możliwość wdrożenia będzie aspekt ekonomiczny. Poza opracowaniem metody, przeprowadzone zostanie oszacowanie kosztów inwentaryzacji wraz z określeniem dokładności i możliwości pomiaru wybranych istotnych cech taksacyjnych drzewostanów. W efekcie projektu powstaną również odpowiednie modyfikacje i wersje programów używanych obecnie w Lasach Państwowych, tak by można było proponowaną metodę wprowadzić do praktyki.

Zadanie ma charakter interdyscyplinarny. Łączą się w nim zagadnienia dendrometrii, urządzania lasu oraz teledetekcji.

Wiodącą rolę w opracowaniu metod, określaniu cech taksacyjnych, przetwarzaniu i analizie danych teledetekcyjnych, a także w przygotowaniu aplikacji i nadzorowaniu prac programistycznych będzie pełnił Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym (IBL). Jednostkami wspierającymi w tym zadaniu będzie Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (WL UR) oraz Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (WL UP). Natomiast Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (WL SGGW) będzie odpowiedzialny za stworzenie modeli umożliwiających właściwe połączenie danych terenowych z danymi z lotniczego skanowania laserowego (ALS), problemem zdrowotności drzewostanów oraz za prace związane z integracją istniejącej Leśnej Mapy Numerycznej z proponowanymi w projekcie rozwiązaniami.

Brak możliwości komentowania.