XV Spotkanie merytoryczne

W dniach 17-18 grudnia 2018 roku odbyło się XV Spotkanie Merytoryczne Konsorcjum realizującego projekt Rembiofor. Spotkanie rozpoczął Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa, prof. dr hab. Jacek Hilszczański.

W kolejnej części spotkania głos zabrał dr Dariusz Ziółkowski z IGiK, który przedstawił wyniki przetwarzania danych radarowych do określania przestrzennego rozkładu biomasy. Kierownik Projektu Rembiofor dr hab. Krzysztof Stereńczak z IBL omówił czynniki wpływające na dokładność modelowania zasobności wskazując na potrzebę wykorzystania danych teledetekcyjnych, jako wsparcia tradycyjnych metod inwentaryzacji.

Dr Paweł Strzeliński z UP Poznań przedstawił rezultaty określania wysokości drzewostanów. Następnie, dr Michał Brach z SGGW zaprezentował wyniki badań nad błędem wielotorowości sygnałów satelitarnych GNSS w środowisku leśnym. Prof. dr hab. Stanisław Miścicki z SGGW przedstawił propozycję modyfikacji Instrukcji Urządzania Lasu dla Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Wyniki dotyczące kosztów oraz czasu wykonania poszczególnych czynności podczas pomiarów terenowych omówiła dr Emilia Wysocka-Fijorek z IBL. Istotne kwestie zadania piątego, dotyczącego obliczania zawartości węgla dla wybranych gatunków omówił dr hab. Andrzej Jagodziński z ITD PAN. O wynikach określania gęstości drewna opowiedział dr Zbigniew Karaszewski z ITD. Podsumowanie dotyczące kwestii administracyjnych, raportów końcowych omówiła mgr inż. Marta Piwowarska z IBL.

Spotkanie zakończył dr hab Krzysztof Stereńczak, który podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w projekt Rembiofor.

Brak możliwości komentowania.